Política de calidade e medio ambiente

Os nosos compromisos

  • Garantir a calidade da atención aos nosos pacientes en todos os servizos e tratamentos que necesiten.
  • Actuar sempre baixo o prisma da ética e o respecto individual aos dereitos dos doentes.
  • Actuar profesionalmente en todos os ámbitos que fan posible a actividade do centro.
  • Traballar en equipo para ofrecer un servizo integral aos pacientes.
  • Cumprir os requisitos da lexislación aplicable e normativa ambiental vixente, así como outros que a organización subscriba.
  • Previr a contaminación e realizar unha xestión axeitada dos recursos, minimizando o impacto ambiental da operación.
  • Impulsar actuacións de mellora e actividades de formación, facilitar e promover o desenvolvemento continuo dos profesionais e achegar os recursos necesarios para proseguir o camiño de mellora continua.
  • Fixar e revisar os obxectivos e metas relativas á mellora da xestión integrada.

Reafirmamos este compromiso coa implantación de sistemas de calidade normalizados que contribúan á excelencia técnica e humana, e a prestación dunha atención integral e integradora, centrada na persoa, innovadora e sostible.

A organización establece obxectivos e indicadores que permiten avaliar a eficacia e a eficiencia nos procesos e aplicar medidas de mellora continua. Para iso, implantouse un sistema de xestión de calidade na área sociosanitaria e de saúde mental, inspirado no modelo EFQM, no Modelo de Calidade e seguridade do paciente da Fundación Avedis Donavediam (FAD) e nas Normas Internacionais ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 e no Sistema de Xestión de Seguridade e Saúde no Traballo establecido pola norma ISO 45001, que substitúe a OSHAS 18001.