Política de privacidade

Política de privacidade

De acordo co Regulamento xeral de protección de datos, HESTIA ALLIANCE, SL comunica aos usuarios de www.hestiaalliance.org a seguinte información sobre protección de datos:

1. Responsable do tratamento

Denominación social: HESTIA ALLIANCE, SL

Domicilio: Praza Karl Marx, nº. 1, 08035 Barcelona.

2. Delegado de protección de datos: dpd@hestiaalliance.org

3. Finalidade do tratamento

  • Xestionar e atender as consultas, suxestións ou reclamacións recibidas.
  • Desenvolver, realizar e xestionar os procesos de selección de persoal.

4. Lexitimación do tratamento

A base legal para o tratamento dos datos obtidos é o consentimento.

5. Destinatarios

O interesado queda informado de que os seus datos non serán cedidos a terceiros, agás obriga legal.

De ser o caso, os devanditos datos poderán ser obxecto de tratamento por terceiras entidades prestadoras de servizos, tales como entidades financeiras ou empresas directamente relacionadas co responsable.

6. Transferencias internacionais

Non se realizarán transferencias internacionais.

7. Dereitos dos interesados

Os interesados poderán solicitar o acceso aos seus datos persoais, a súa rectificación ou supresión e, cando proceda, a limitación do seu tratamento, a súa oposición ao tratamento e o dereito á portabilidade dos datos, por medio dun escrito dirixido ao enderezo indicado no apartado Responsable ou a través do enderezo electrónico dpd@hestiaalliance.org. En caso de que o consideremos necesario, para poder identificalo poderemos solicitarlle a copia dun documento acreditando a súa identidade.

Se nos proporcionou o seu consentimento para o tratamento dos seus datos, tamén terá dereito a revogalo en calquera momento.

Así mesmo, o interesado terá dereito a interpoñer unha reclamación fronte á Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es).

8. Prazo de conservación

Os datos relativos a consultas, suxestións ou reclamacións serán conservados durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se requiriron.

Os datos relativos aos procesos de selección serán eliminados unha vez transcorridos 12 meses desde a súa remisión.

Independentemente de que tratemos os seus datos durante o tempo necesario para cumprir cada propósito, posteriormente conservarémolos, debidamente gardados e protexidos, o que implica que só estarán dispoñibles a pedimento de xuíces e tribunais, do Ministerio Fiscal ou das administracións públicas competentes, durante o tempo en que puidesen xurdir responsabilidades derivadas do seu tratamento, de conformidade coa normativa vixente en cada momento (lexislación de protección de datos ou Código civil, entre outros). Unha vez prescritas as posibles accións, procederemos á eliminación dos datos persoais.

Os datos que nos proporcione serán tratados ​​adoptando as medidas de seguridade técnicas e organizativas axeitadas de acordo coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía.

Ao cubrir os distintos formularios e enviar a información anteriormente indicada, vostede declara ter lido e aceptado expresamente esta cláusula de protección de datos e outórganos o seu consentimento inequívoco e expreso para o tratamento dos seus datos persoais segundo os fins indicados.