Avis legal

Avis legal

HESTIA ALLIANCE, SL te la seu a la Plaça Karl Marx, 1 de Barcelona i figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el llibre 31.365, foli 58, full nº B-187421, inscripció 1ª, amb el numero d’identificació fiscal B-61866323.

HESTIA ALLIANCE és el titular del domini a Internet www.hestiaalliance.org

L’ús de aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari d’aquesta i implica l’acceptació sense cap reserva de les disposicions incloses en aquest avís legal en el moment que l’usuari accedeix a la web.

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, amb aquest avis legal i amb les instruccions i els reglaments d’ús, a més de fer-ho amb la moral i les bones pràctiques i costums generalment acceptades i l’ordre públic. En aquest mateix sentit, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol informació continguda en la web amb fins il·lícits, prohibits, i lesius dels drets i interessos de tercers.

La pàgina web pot ser visitada lliurement pels usuaris, i correspon a aquests la responsabilitat de l’ús de la informació que contingui.

HESTIA ALLIANCE no garanteix la disponibilitat permanent dels continguts de la web i queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis causats per la no disponibilitat del servei i es reserva el dret d’actualitzar el contingut de la pagina web i eliminar-los, així com limitar i impedir l’accés, ja sigui temporalment o de manera definitiva, sense notificació prèvia.

La reproducció, còpia, sigui total o parcial, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altre activitat que pugui fer-se amb els continguts i la informació d’aquesta pàgina web ha de tenir el consentiment exprés d’HESTIA ALLIANCE. L’incompliment d’aquesta obligació pot ser considerat una infracció que pot estar castigada per la legislació vigent.

HESTIA ALLIANCE refusa qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades sota la seva tutela i especialment sobre els continguts dels possibles enllaços publicats a la seva pàgina web.

HESTIA ALLIENCE queda eximida de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin derivar de la captació i l’ús per part de tercers de les informacions, de la publicitat i les opinions facilitades pels usuaris de la pàgina web i no es fa responsable de cap manera dels continguts, les informacions o les imatges que no depenen de la pàgina web, ni siguin gestionats per aquesta.

Els continguts de la web estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial, i son titularitat exclusiva d’HESTIA ALLIANCEo de les persones físiques o jurídiques que la formen. La adquisició de la condició d’usuari no confereix a aquest cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts, i es reserva tots aquests drets HESTIA ALLIANCE. La propietat intel·lectual s’entén, a més dels continguts inclosos en www.hestiaalliance.org, els seus logotips, dissenys, imatges i codi font emprat per la programació.

 

 

Información para proveedores